آقای دکتر دبیری معاون حقوقی سازمان محیط زیست در  دوره گذشته  ، سخنرانی را پیرامون حقوق محیط زیست  و مسائل روز محیط زیست کشور در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران خواهند داشت .

علاقه مندان می توانند در این جلسه بحث و بررسی  شرکت نمایند.

زمان : شنبه ۱۲/۳/۸۶

ساعت :۱۰ - ۱۲