مخالفت خود را با تخریب پارک ملی (!) خجیر اعلام کنید

 

رشوه ۱۰ میلیارد ریالی برای تخریب اموال ملی کافیست!!!

آیا واریز مبلغ ۱۰میلیارد ریال به حسابی در بانک ملی جهت تاییدیه خسارت وارده به درختان دست کاشت معارض در مسیر اجرای پروژه خط لوله گاز و صدور مجوز برای اجرای طرح تخریب در پارک خجیر چیزی جز یک رشوه گیری است؟