1- پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و طرح سرزمین برگزار می کند؛

بررسی وضعیت پلنگ ایرانی 

با حضور دکتر بهرام کیابی ، دکتر ایگور خوروزیان و معرفی پروژه حفاظت از پلنگ ایرانی در پارک بمو

مکان : دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده علوم محیطی ، چهارشنبه 4 اردیبهشت ، ساعت 9 صبح

 

2- دومین کنفرانس روز جهانی محیط زیست ، اثر انرژی در تغییرات اقلیم و محیط زیست ...

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.utberc.ir و یا www.ut.ac.ir مراجعه کنید