زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست 
رود دنیا جاریست
زندگی ، آبتنی کردن در این رود است                                    

وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟
!!!هیچ

زندگی ، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند

یادش گرامی روحش شاد !